تماس با ما    اساسنامه و مرامنامه

تماس با ما    

n_ayenda@yahoo.de

nawin-mardom@hotmail.com

برای مطالعه فایل ها به پی دی اف   ضرورت دارید (PDF)

برای ابراز نظر میتوانید به صفحه ای فیس بوک بروید

دور دوم نشراتی آینده

         

۲

۱

             

 

 

د افغانستان دخلکو نوی گوند

 

حکومت "وحدت ملی" و این همه رسوایی ها !

همه می دانیم که حکومت به اصطلاح وحدت ملی پس از رسوایی های بسیار مشهود ناشی از تقلب، نیرنگ و فریب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و با پا درمیانی و وساطت جان کیری وزیر خارجه آن وقت امریکا شکل گرفت. . . . ادامه

 

مسوولیت مقاله های منتشر شده در این چوکات اصولاً به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما    

nawin-mardom@hotmail.com

مسوولیت مقاله های منتشر شده  به دوش نویسنده گان آنها میباشد

حزب نوین مردم افغانستان

             

 

حکومت "وحدت ملی" و این همه رسوایی ها !

همه می دانیم که حکومت به اصطلاح وحدت ملی پس از رسوایی های بسیار مشهود ناشی از تقلب، نیرنگ و فریب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و با پا درمیانی و وساطت جان کیری وزیر خارجه آن وقت امریکا شکل گرفت. . . . ادامه

 

مسوولیت مقاله های منتشر شده در این چوکات اصولاً به دوش نویسنده گان آنها میباشد

=========================================================

حزب نوین مردم افغانستان

 

مرامنامهء حزب نوین مردم افغانستان

مصوب اولین کنگره کابل ۲۶ عقرب ۱۳۹۵

دافغانستان د خلکو نوې گوند کړنلار

 

مصوب اولین کنگره کابل ۲۶ عقرب ۱۳۹۵

پیامهای کنگرۀ اساسگذارِ حزب نوین مردم افغانستان

عنوانی

 احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشور

دهېواد د ځوان او ودی په حال کې نسل ته

به کارگران، کارکنان و پیشه وران کشور!

به زنان و دختران افغانستان

 

 

حزب نوین مردم افغانستان خود را حلقۀ وصلی می پندارد که در گام نخست مردمی ترین نیروها، شخصیتها و مبارزان دادخواه را در یک نهادِ استوارِ سیاسی متشکل بسازد و از طریق این هستۀ فعال و پیشرو، مجموع حرکتِ دموکراتیک و ترقیخواه را تا سطح یک الترناتیف سیاسی برای وضعیت کنونی، تعالی بخشد زیرا برآن است که تا زمانی که یک حزب بزرگ به حیث ممثل مطالبات و منافع توده های مردم در وضعیت حضور نیابد، وضعیت کنونی دگرگون نخواهد شد.

حزب نوین مردم افغانستان از مبارزات آزادیخواهانه و دادجویانۀ مردمان افغانستان در طول تاریخ پر افتخار کشور الهام گرفته ، فعالیتهای خود را در تداوم آن مبارزات انسجام می بخشد.

حزب نوین مردم افغانستان  در هرحرکتی که به نفع انسان مظلوم و زحمتکش جامعه ، تقویت نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه، استقرار دموکراسی واقعی ، تأمین وتحکیم استقلال و حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور باشد با احساس مسوؤلیت و پیگیری شرکت خواهد کرد.

حزب نوین مردم افغانستان در رابطه با نظام اندیشه ییِ دیروزیِ جُنبش دموکراتیک برخوردِ نقادانه داشته بر آن است که جهانبینیِ علمی به حیث مجموعه یی از تیوریهای باز، غنی شونده، تحول پذیر و تکامل یاب در دسترس نیروهای پیشرو جهان قرار دارد ، اما تبدیل کردن این نگرش علمی به یک فلسفۀ دولتی و یک ایدیالوژیِ درون بستۀ یک حزب واحدِ حاکم، بزرگترین مصیبتی بود که می شد بر سر آن آورد. تبدیل کردن آن به یک چوکاتِ خشک فکری باعث شد تا انحرافها و حتی فجایع ضد بشری به نام دفاع از آن صورت پذیرند.

حزب نوین مردم افغانستان هرگونه رویکرد قشری ایدیالوژیک را مردود شمرده، تحلیلها و کارکردهای خود را بر اساس یک خوانشِ علمی از واقعیت اجتماعی در خط کُلی دفاع از انسان و به خصوص انسان مظلوم، استوار می سازد.

سایت انترنتی حزب نوین مردم افغانستان به حیث ناشرِ اندیشه های دموکراتیک و دادخواهانه به روی همه مبارزان چپ و باورمند به منافع مردم باز است. گرداننده گان سایت حزب نوین مردم افغانستان از رفقا، دوستان و هواداران جنبش چپ صمیمانه دعوت مینمایند تا سایت حزب نوین مردم افغانستان را از آنِ خود پنداشته آن را به آیینۀ اندیشه های پیشرو عصر ما و صفحۀ مطالبات برحقِ زحمتکشان تبدیل نمایند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به وقت افغانستان

استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ آزاد است

 Besucherzaehler

گشایش ۲۴ حمل ۱۳۹۶ مطابق ۴ اپریل ۲۰۱۷

رفقا، دوستان

گشایش صفحۀ انترنتی حزب نوین مردم افغانستان را به اطلاع مبارزان دموکرات برسانید