اعلانات فوتی ، فاتحه و پیام های تسلیت

مراتب تسلیت                                                                                                                           

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان

 با اندون اطلاع حاصل نمودیم که محترم بشیر بغلانی یکی از سابقه داران جنبش دموکراتیک کشور و وزیر عدلیه در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در اثر بیماری در گذشت. حزب نوین مردم افغانستان بدین وسیله مراتب تسلیت خویش را به خانواده و دوستان آن مرحومی ابراز میدارد.

 

 

 

 

 

مراتب تسلیت

رهنورد زریاب داستان نویس مشهور کشور از جهان چشم پوشید. نبود رهنورد عرصۀ فرهنگی کشور را سوگوار ساخته است. وی در اتحادیۀ نویسنده گان افغانستان با داشتن سمت های منشی بخش داستان و بعد رئیس در امر گسترش آفرینش ادبی فعالانه سهم گرفت.

حزب نوین مردم افغانستان مراتب تسلیت خود را به بانو سپوژمی زریاب ، خانوادۀ زریاب ، دوستان او و به همه علاقه مندان ادبیات تقدیم میدارد.

 

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان

 بمناسبت درگذشت رفیق محمد حسن سپاهی

با اندوه فراوان از درگذشت رفیق محمد حسن سپاهی مبارز پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان، پیشتاز جنبش اتحادیه یی کارگری کشور و یکی از اساسگذاران اتحادیه های پیشه وران افغانستان اطلاع حاصل کردیم.

رفیق حسن سپاهی عمر پر بارش را - از جوانی تا آخرین لحظ های زنده گی در راستای دفاع از حقوق کارگران و پیشه وران وقف کرد، وی در امر بسیج و تشکل پیشه وران افغانستان در یک ساختار واحد پیگیرانه تلاش نمود و اتحادیه پیشه وران افغانستان را از یک سازمان کوچک به یک نهاد بزرگ سرتاسری و مستقل تبدیل نمود.

حزب نوین مردم افغانستان نبود این مبارز استوار و مردمی را ضایعه ی بزرگ برای جنبش اتحادیه یی سندیکایی کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خویش را به رهبری "اتحادیه پیشه وران افغانستان"، خانواده، رفقا و دوستان او تقدیم میدارد.

حزب نوین مردم افغانستان

 

 پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان                    

بمناسبت درگذشت رفیق شیر محمد بزرگر

با اندوه فراوان از درگذشت رفیق شیر محمد بزرگر، یکی از مبارزان پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان افغانستان، درفشدار نیک نام سنگر داد اطلاع حاصل کردیم.

رفیق شیر محمد بزرگر عمر پُر بارش را ـ از نوجوانی تا آخرین لحظه های زندگی ـ با سر افرازی در راستای حراست از ارزشهای دادخواهانه ی مردم افغانستان وقف کرد. وی هیچگاه از اندیشه های والای انسانی و موازین ستوده ی معنوی یک انقلابی راستین دوری نگزید.

وی در روند شکل گیری ایتلاف احزاب و سازمانهای چپ، دموکراتیک و مترقی مسئولانه سهم گرفت و با دیدگاه های نهضت آینده افغانستان در راستای دفاع از منافع جنبش چپ و حفظ استقلال این جنبش همسویی نشان داد. او صادقانه به وحدت نیروهای چپ و دمکراتیک در یک ساختار واحد می اندیشد. وی هنگامی که شماری از همراهانش سازشکارانه مواضع مردمی را ترک کردند و با نظام و جهادیان به معامله پرداختند خط خود و رفقای همفکرش را جدا کرد. او پیوسته تکرار میکرد که نباید وفاداری به آرمانهای رهبران دیروز را با کیش شخصیت و ٬٬بت سازی٬٬ یکی پنداشت. او از احترام بزرگی در بین دادخواهان کشور برخوردار بود.

حزب نوین مردم افغانستان نبود این مبارز دیرین را ضایعه ی بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده ، به رفقا و دوستان او تقدیم میدارد.

یاد و خاطره ای اورا گرامی می داریم.

حزب نوین مردم افغانستان

 

 پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان                    

بمناسبت درگذشت رفیق تیمورشاه  "  نصرتی"

با اندوه فراوان به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که رفیق تیمورشاه نصرتی، انقلابی استوار، شخصیت برازندۀ جنبش چپ افغانی و عضو فعال حزب نوین مردم افغانستان ، امروز31 اکتبر 2020 در شهر کابل به جاودانه گی پیوست.

رفیق نصرتی از جوانی تا آخرین لحظه های زنده گانی پُربارش در سنگر عدالت خواهی و خدمت به انسان مظلوم قرار داشت؛ وی نمونه یی از پیگیرترین مدافعان جهان بینی علمی در دفاع از دنیای کار بود.

حزب نوین مردم افغانستان مرگ نا به هنگام رفیق تیمورشاه نصرتی را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی چپ کشور دانسته به اعضای خانوادۀ او ، به رفیق پرویز اکبر نصرتی، دوستان او، و همه همرهان سیاسی او تسلیت میگوید.

یاد رفیق نصرتی پیوسته در خاطرۀ رفقای همرزم او زنده خواهد بود.

حزب نوین مردم افغانستان

 

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان

 خبر درگذشت محبوب الله کوشانی یکی از مبارزان خوشنام و پیگیر جنبش دادخواهی کشور را با اندوه ودرد فراوان دریافت کردیم.

کوشانی فقید درنجابت و دانایی از سرآمدان روزگار ما بود.   زنده یاد کوشانی همیشه در تشکل دوباره نیروهای مترقی تلاش مینمود و در راستای جهانبینی علمی موضعگیری اندیشه یی داشت، منافع طبقات زحمتکش را نسبت به دیگر مسایل جامعه افغانی رجحان میداد. نبود یک چنین یار و رفیق فرزانه و باوقار بدون تردید ضایعه ی بزرگ و جبران ناپذیر برای همه ی مبارزان راه داد و عدالت است.

بدینوسیله مراتب اندوه و تسلیت خویش را خدمت اعضای محترم خانواده ی شان، رزمنده گان حزب آزاده گان افغانستان و همه دوستداران شان تقدیم می داریم. یاد کوشانی عزیز پیوسته وجاودانه در خاطره های ما گرامی خواهد بود.

 

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان

 به مناسبت در گذشت رفیق امان الله استوار

 با درد و اندوه بی پایان اطلاع حاصل کردیم که رفیق امان الله استوار یکی از پیشکسوتان جنبش چپ دموکراتیک جامعۀ افغانی، شخصیت سیاسی ـ اجتماعی و مبارز پیگیرِ نهضت دادخواهانۀ کشور امروز 19-10-2020 به ابدیت پیوست. حزب نوین مردم افغانستان نبود رفیق امان الله استوار را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور تلقی کرده، مراتب تسلیت خویش را به اعضای خانوادۀ او و همه رفقا وهمسنگران او تقدیم می دارد.

 

 

 

 پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان                    

ررفیق سلیمان لایق دیگر در میان ما نیست.

شخصیت چند بُعدیی که سراسرِ عُمر پُربارش را در سنگر دادخواهان سپری کرد و با شعرِ آتشین خود راهِ رهروانی را روشن نگه داشت که برای تجلی سپیده های بهروزیِ خلق ستمدیدۀ افغانستان شبهای ظلمانیِ ستم را عبور میکردند. وی که از اساسگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود با تار و پودِ روندهای بالنده گی، پیروزی، ایستایی، لغزشها و فروپاشی این حزب چنان پیوند داشت که میشود سرگذشتِ فردی او را نمایی از سرگذشتِ کُل حزب دموکراتیک خلق افغانستان شُمرد.

لایق، به حیث شاعری که قلب خود را خانۀ اندوهِ وطن خود میپنداشت، با سخن پُرطنین به درگۀ تاریخ کوبید تا باشد توفانی از خیزش توده های مردم کاخ ستمگران را فرو ریزانَد.

وی نقش شایسته یی را در امرِ اعتلای فرهنگ دموکراتیک افغانستان چنان ایفا کرد که با یقین میتوان گفت که پس از فروپاشی حزب- دولت، ادبیات معاصرِ کشور یکی از چهره های فرهیختۀ خود را از دست داده است.

رفیق سلیمان لایق پیوسته تشکُل یک کانونِ بزرگ سیاسیِ مربوط به زحمتکشان افغانستان را تشویق میکرد. صحبت وی در مراسمِ اعلان موجودیت حزب نوین مردم افغانستان کلیپ ویدیویی

حزب نوین مردم افغانستان نبودِ رفیق سلیمان لایق را یک ضایعۀ بزرگ برای فرهنگ و جنبش دموکراتیک کشور دانسته، مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده اش و به همه هواخواهان جنبش مترقی کشور تقدیم میدارد. پیامِ ما به همرهان او همین است که میگفت:

آتشی کاندر نهادِ ما فتاد

گرچه ما را سوخت اما زنده باد

هییتِ اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان

 

 

 

 پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان                    

بمناسبت درگذشت رفیق امین  "  سلیمان"

با اندوۀ فراوان از درگذشت نا به هنگام رفیق امین سلیمان، ِیکی از مبارزین پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان افغانستان اطلاع حاصل کردیم. رفیق امین سیلمان عمر پر بارش را از جوانی تا آخرین لحظات زنده گی در راستای حراست از ارزشهای والای انسانی وقف نمود. وی در مهاجرت از نخستین مبارزانی بود که به نهضت آیندۀ افغانستان پیوست و در راه نوسازی اندیشه یی سیاسی جنبش چپ افغانی سهم شایستهِ را گرفت. حزب نوین مردم افغانستان درگذشت این مبارز راستین راه آرمانهای مردم افغانستان را ضایعه بزرگ برای جنبش چپ افغانی و حزب نوین مردم افغانستان دانسته مراتب تسلیت خویش را به رفقا و اعضای خانوادۀ وی تقدیم می نماید.

خاطره ها و یادش گرامی باد؛ن حزب نوین مردم افغانستان

 

 پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان                         

بمناسبت درگذشت رفیق ثریا " پرلیکا"

با اندوۀ فراوان از درگذشت بانو ثریا " پرلیکا"، یکی ازپایه گذاران نهضت دموکراتیک زنان افغانستان و مبارز پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان افغانستان اطلاع حاصل نمودیم.

او زنی بود نیک نام، انقلابی، فروتن وشجاع که در تمام شرایط ناگوار سیاسی در کنار مردم خویش در کشور باقی ماند و برای بیداری و حقوق زنان مظلوم و تحت ستم افغانستان مبارزه کرد، وعمر پر بارش را از نوجوانی تا آخرین لحظۀ زنده گی فعال خویش- با سر افرازی در راستای حراست از ارزشهای انسانی و دادخواهانه مردم و حقوق زن بی دفاع افغانستان وقف کرد.

حزب نوین مردم افغانستان نبود این مدافع حقوق زنان افغانستان را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک و ترقیخواهانۀ کشور به ویژه نهضت دموکراتیک زنان افغانستان تلقی نموده مراتب تسلیت خویش را به اعضای خانواده او و به رفقا و دوستان او تقدیم میدارد.

کارنامه ها و فدا کاری افتخار آفرین رفیق ثریا " پرلیکا" در حافظۀ گروهی جنبش چپ دموکراتیک کشور و نهضت دموکراتیک زنان افغانستان زنده خواهد ماند.

خاطره ها و یادش گرامی باد؛ن"

حزب نوین مردم افغانستان

 

 

پیام تسلیت  حزب نوین مردم افغانستان

 

داستانسرای بزرگی رفت...

 

با اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم که رفیق داکتر ببرک ارغند، نویسندۀ سرشناس، ژورنالیست توانا و مبارز پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان افغانستان امروز دیده از جهان فرو بست.

رمانها و داستانهای ارغند با گیرایی و صلابت کم نظیر ، با زبانی برخاسته از کلبه های روستایی و کوچه های فقر، تار و پود مناسبات اجتماعیِ حاکم در جامعۀ افغانی را چنان تصویر می کنند که انگار روزگار - خود - قلم به دست دارد و برگ برگِ هستیِ آدمها را در زنجیرۀ رویداد ها رقم می زند.

ارغند از ورای رمانهایش سیمای واقعی زن افغان را - که سرمه سارِ سده ها را در حنجره دارد و سنگستانِ ایدیالوژیهای قرون وسطایی را بر شانه ها - با چنان تَردستی نشان می دهد که انگار خود عصارۀ مظلومیتِ زنان زادگاهش بوده باشد.

رفیق داکتر ارغند از آغازین سالهای جوانی زنده گی خود را با پیکار رهایی بخش مردم افغانستان گره زد و تا آخرین لحظه های عمر پربارش در سنگرِ دلاوران روزگار علیه بیداد ایستاد. وی در دوامِ عضویتش در رهبری نهضت آیندۀ افغانستان با روشن بینی و درایت به تحلیل مسایل اجتماعی می پرداخت و همیشه در موضع انسانِ مظلوم موقف می گرفت.

ارغند بنیانگذار و گردانندۀ چندین جریده و مجلۀ وزین در افغانستان بود که هر کدام در اشاعۀ اندیشه های هومانیستی و دموکراتیک نقش برازنده یی را ایفا کردند.

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان نبودِ رفیق ارغند را یک ضایعۀ جبران ناشدنی برای جنبشِ دادخواه و ادبیات کشور دانسته مراتب تسلیت خود را به مردم افغانستان، به همسر گرامی اش پَری ارغند، به فرزندان و اعضای خانواده اش ، به رفقا و همراهانش و به شیفته گان آثارش تقدیم می دارد.

راهش را ادامه می دهیم و یادش را همیشه گرامی می داریم که از بلندقامتانِ تاریخ معاصر کشور ما بود!

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان

22 اگست 2019

 

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت درگذشت مادر  رفیق گرامی مهدی کامیاب

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که مادر رفیق گرامی مهدی کامیاب به ابدیت پیوست.

حزب نوین مردم افغانستان مراتب تسلیت خویش را به رفیق کامیاب گرامی، خانواده، دوستان مرحومی تقدیم میدارد.

روان آن مادر فرهیخته  را شاد میخواهیم.

حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت درگذشت پروفیسور دکتور غلام سخی مصوون

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که شخصیت برجسته علمی افغانستان، حقوقدان برجسته و اساسگذارانجمن حقوقدانان افغاستان به عمر ۹۵ سالگی در دیار فربت به ابدیت پیوست.

حزب نوین مردم افغانستان مرگ این شخصیت علمی کشور را ضایعه بزرگ دانسته مراتب تسلیت خویش را به خانواده، دوستان مرحومی و اعضای انجمن حقوقدانان افغانستان تقدیم میدارد.

روان آن مرد فرهیخته و نیک نام را شاد میخواهیم.

حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق هادی ویدی

پیام

با اندوۀ فراوان از درگذشت نا به هنگام رفیق هادی ویدی، یکی از مبارزان پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان افغانستان، درفشدار نیک نام سنگر داد و حقیقت، دیپلمات ورزیده و شخصیت فرهیختۀ روشنفکری کشور اطلاع حاصل کردیم.

رفیق هادی ویدی عمر پُربارش را - از نو جوانی تا آخرین لحظۀ زنده گی - با سر افرازی در راستای حراست از ارزشهای دادخواهانۀ مردم افغانستان وقف کرد. وی هیچگاهی از اندیشه های والای انسانی و موازین ستودۀ معنوی یک انقلابیِ راستین دوری نگزید.

در مهاجرت از نخستین مبارزانی بود که به نهضت آیندۀ افغانستان پیوست و در امر نوسازی اندیشه یی و سیاسی جنبش چپ افغانی سهم شایستۀ خود را گرفت. وی از احترام بزرگی در بین همرهانش برخوردار بود.

حزب نوین مردم افغانستان نبودِ این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانوادۀ او، به رفقا و دوستان او تقدیم میدارد. کارنامۀ افتخار آفرینِ رفیق هادی ویدی در حافظۀ گروهی جنبش دادخواه کشور زنده خواهد ماند.

یادش را گرامی میداریم و راهش را ادامه میدهیم.

حزب نوین مردم افغانستان

 

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نجم الرحمن مواج

با درد و اندوۀ فراوان از درگذشت نا به هنگام رفیق نجم الرحمن مواج، مبارز پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان، شخصیت برازندۀ فرهنگی، شاعر نستوه و از فعالان و پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، اطلاع حاصل کردیم.

رفیق مواج عمر درازی با قامت استوار در راستای حراست از ارزشهای دادخواهانۀ مردم افغانستان تلاش کرد، از جوانی تا آخرین لحظۀ زنده گی پربارش در سنگر داد و خدمت به انسان زحمتکش قرار داشت و هیچگاهی از اندیشه های والای انسانی و موازین ستودۀ معنوی یک انقلابی متواضع دوری نگزید.

حزب نوین مردم افغانستان مرگ نا به هنگام رفیق مواج را یک ضایعه ی بزرگ برای جنبش مترقی کشور و جامعۀ فرهنگی افغانستان دانسته به اعضای خانواه و دوستان و همرهان او تسلیت می گوید.

 یاد او پیوسته در خاطرۀ رفقای او زنده خواهد ماند. روانش شاد باد،

" حزب نوین مردم افغانستان"

 

 پیام تسلیت دارالانشاء حزب نوین مردم افغانستان

 با درد و دریغ فراوان از درگذشت نابه هنگام رفیق صدیق محبت، مبارز پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان واز فعالان سابقه دار جنبش دموکراتیک کشور اطلاع حاصل کردیم. رفیق محبت فقید عمردرازی با قامت استوار و ایمان راسخ درراستای حراست از ارزشهای آزادیخواهانه ی مردم افغانستان با تحمل ایثار و قربانی های فراوان تلاش نمود و تا آخرین نفس به خط مبارزاتی دموکراتیک وترقیخواهانه وفادار ماند. یاد این مرد عیار و شجاع برای همیشه در خاطره ی نسل های دادخواهان کشور گرامی و ماندگار خواهد بود. دارالانشاء حزب نوین مردم افغانستان درگذشت این مبارز نترس را ضایعه ی بزرگ برای جنبش ترقیخواهی کشور دانسته بدین وسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را به رفیق گرامی آرش اکبری مسوول سازمان کشوری هالند حزب نوین مردم افغانستان، اعضای محترم خانواده ی شان و همه مبارزان دادخواه تقدیم می دارد. روان رفیق محبت شاد و یاد شان جاودانه گرامی باد.

دارالانشاء حزب نوین مردم افغانستان

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت

درگذشت محترم مفتاح الدین صافی

با دریغ واندوه فراوان از درگذشت مفتاح الدین صافی یکی از مبارزان سرافراز جنبش ترقیخواهی کشور آگاهی یافتیم. زندیاد رفیق صافی پس از فروپاشی حاکمیت حزب وطن، از آن شمار رهروان وفادار به اندیشه های معطوف به آرمانهای زحمتکشان کشور بود که تا واپسین نفس متعهدانه مبارزه کرد و با هرگونه برخورد های سازشگرانه با ارتجاع ناسازگار ماند. بدینوسیله مراتب همدردی و غمشریکی خویش را با خانواده و دوستان آن یار سفر کرده ابراز می داریم. یاد صافی فقید جاودانه گرامی باد.

دارالانشاء حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت شهادت رفیق عبدالجبار قهرمان

با اندوه عمیق آگهی یافتیم که رفیق عبدالجبار قهرمان یکی از مبارزان دلیر جنبش دموکراتیک افغانستان، وفادار به آرمانهای بزرگ انساندوستانۀ حزب وطن، شخصیت برجستۀ سیاسی - اجتماعی کشور، نامزد مطرح مبارزات انتخاباتی پارلمان افغانستان، در اثر سؤ قصد نیروهای اهریمنیِ ارتجاع در شهر لشکرگاه در دفتر ستاد تبلیغات انتخاباتی اش به شهادت رسید.

حزب نوین مردم افغانستان این عملِ شنیع دشمنانِ مردم افغانستان را شدیداً نکوهش کرده، نبودِ رفیق عبدالجبار قهرمان را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور و مردم افغانستان تلقی میکند.

حزب نوین مردم افغانستان بار ها هشدار داده است که نباید فریب فضای دروغین دموکراتیک را خورد زیرا نیرو های سیاه افراطی و حامیان خارجی آنها از همه زمینه ها برای تداوم جنایات شان در برابر مردم و نیرو های مردمی استفاده می کنند.

اعضای حزب نوین مردم افغانستان در حالی که یک بار دیگر بر تعهدات خود در راه استحکام سنگرِ مبارزۀ دادخواهانۀ مردم افغانستان و تلاش در جهت متشکل ساختن همه نیرو های ترقیخواه در یک سازمان بزرگ سیاسی به حیث یگانه وسیلۀ تبارز مطالبات توده های مردم تأکید می ورزند مراتب تسلیت خویش را به اعضای خانوادۀ آن فقید، به رفقا و همسنگران او و به همه رهروان جنبش مترقی کشور تقدیم میدارند و خود را در این غم بزرگ شریک میدانند.

هیئت اجراییۀ شورای مرکزی حزب نوین مردم افغانستان

 

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان   به مناسبت درگذشت رفیق سرور یورش

 

با درد و اندوۀ بی پایان اطلاع حاصل کردیم که رفیق سرور یورش یکی از پیشکسوتان جنبش چپ دموکراتیک جامعۀ افغانی، شخصیت سیاسی اجتماعی، درفشدار نیک نام سنگر داد و حقیقت، مبارز دلیر، ژرف اندیش و فرهیختۀ نهضت دادخواهانۀ کشور به ابدیت پیوست.

رفیق سرور یورش در گسترۀ پرگزند جنبش ترقیخواهی و عدالت طلبی از آگاه ترینهای روزگار خود بود، انسان والامنش، تیز هوش و بی نهایت فروتن، هیچگاهی اندیشه ها و آرمانهای آغازین جنبش چپ دموکراتیک جامعه افغانی را فراموش نکرد و تا آنجا به توان داشت نهضت ترقی خواهی و عدالت طلبی جامعۀ افغانی را در امر نوسازی جنبش چپ افغانی همراهی کرد.

حزب نوین مردم افغانستان نبود رفیق یورش را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور تلقی کرده، مراتب تسلیت خویش را به اعضای خانوادۀ او و همه رفقا و همسنگران او تقدیم میدارد. 

 

                                                                          

پیام تسلیت هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت درگذشت داکتر رفیق خان میر غیور

 

با اندوه فراوان به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که رفیق داکتر خان میر غیور ، معاون حزب نوین مردم افغانستان ، مبارز پیگیرِ داعیۀ زحمتکشان ، چشم از جهان پوشید. وی یکی از فرزندان صدیق مردم ستمدیدۀ افغانستان بود که همه عمرش را در عرصه های گوناگون زنده گی اجتماعی به حیث یک انسان متواضع، جسور و وفادار به آرمانِ رهایی انسان از زیرِ یوغ ستم و بهره دهی وقف کرد. وی در مقام یک طبیب در خدمت مردمش بود و به حیث یک مبارز در سنگر پیکارِ دادخواهانه قرار داشت.

در سالهای پسین وی با جمعی از رفقای جنبش چپ کشور به ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان پیوست و به حیث عضو هیئت رئیسۀ آن پیوسته در راه تشکل یک حزب بزرگ مردمی موضعگیری کرد.

داکتر غیور یکی از سازماندهنده گان کنگرۀ اساسگذار حزب نوین مردم افغانستان  بود. وی در آن کنگره به حیث معاون حزب نوین مردم افغانستان انتخاب گردید. از آن تاریخ به بعد در همه فعالیتهای حزب با روحیۀ قوی و ارادۀ راسخ برای تحقق اهداف حزب فعالانه شرکت می کرد.

هیئت اجرائیۀ حزب نوین مردم افغانستان نبودِ رفیق غیور را یک ضایعۀ بزرگ برای حزب نوین مردم افغانستان و جنبش مترقی کشور تلقی کرده، مراتب تسلیت رهبری حزب نوین مردم افغانستان را به اعضای خانوادۀ او، همه یاران و همسنگران او تقدیم داشته ، یاد آن رفیق را زنده نگه داشته و راه او را ادامه خواهد داد.

 

 

پیام تسلیت                                                                          

رهبری حزب نوین مردم افغانستان

با اندوه فراوان از درگذشت نابهنگام رفیق انجنیر عزیز از فعالان سابقه دار جنبش دموکراتیک و از مبارزان استوار راه آرمانهای زحمتکشان کشور اطلاع حاصل نمودیم.

 هییت رهبری و اعضای حزب نوین مردم افغانستان درحالیکه نبود انجنیر عزیز فقید را ضایعه ی جبران ناپذیر برای جنبش ترقیخواهی کشور می داند، مراتب اندوه و تسلیت عمیق خود را به خانواده ، دوستان و همه مبارزان دادخواه کشور ابراز می دارد.

 یاد آن یار سفر کرده جاودانه گرامی باد.

 

 

مراتب تسلیت

با تاسف اطلاع یافتیم که والده ای رفیق گرامی محمد رفیع توخی چشم از جهان بست.

اعضای حزب نوین مردم افغانستان مراتب تسلیت خود را برای رفیق توخی گرامی، اعضای خانواده و دوستان شان ابراز نموده و خود را در این سوگ سهیم میدانند.

 

 

پیام تسلیت                                                  

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم که رفیق محمد داوود " شبرنگ"، یکی از رزمنده گان جنبش مترقی کشور و عضو حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، چشم از جهان بست. حزب نوین مردم افغانستان مرگ رفیق داوود شبرنگ را ضایعه بزرگ دانسته مراتب تسلیت خویش را به خانواده و دوستان مرحومی و اعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تقدیم میدارد.

هیئت حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت

با اندوۀ جانکاه از درگذشت شخصیت برازندۀ جنبش دموکراتیک کشور رفیق شامحمود حصین آگاهی یافتیم.

حزب نوین مردم افغانستان، مرگ این مبارز خسته گی ناپذیر ترقیخواه را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور دانسته، به اعضای خانواده و دوستان سیاسی او تسلیت می گوید.

حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت                                                  

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق محمد نذیر ایوبی یکی از رزمنده گان جُنبش مترقی کشور و عضو  حزب نوین مردم افغانستان نسبت مریضی طولانی که عاید حالشان بود چشم از جهان بست.

مرگ این رفیق گرامی ما، ضایعه یی بزرگ برای همه همرزمان اوست. حزب نوین مردم افغانستان مراتب تسلیت خود را به رفیق گرانقدر محمد رفیع توخی خانوادۀ محترم توخی و اعضای حزب نوین مردم افغانستان ابراز داشته، آنها را در سوگواری شان همرایی میکند.

هیئت اجرائیه حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت                                                  

جنبش چپ افغانی و از جمله حزب نوین مردم افغانستان باز هم سیاه پوش شد.

رفیق بارق شفیعی یکی از رهروان پیگیر مبارزه دادخواهانه به نفع زحتمکشان کشور از جوانی تا آندمی که توانایی های فزیکی اش مجال این مبارزه را میداد سنگردار استوار این مبارزه بود. با دردو اندوه که قامت این نخل استوار مبارزه دادخواهانه نیز امروز پس از مریضی طولانیی که عاید حالش بود خمید و برزمین افتاد.

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان مرگ رفیق بارق شفیعی را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور دانسته، به اعضای خانوادۀ او، به دوستانِ او و به همه همرهانِ سیاسی او تسلیت می گوید. یاد او پیوسته در خاطرۀ رفقای همرزم او زنده خواهد ماند.

 

هیئت اجرائیه حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت                                                  

با اندوه فراوان به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که رفیق قدیر محبوب، انقلابیِ استوار و شخصیتِ برازندۀ جنبشِ چپ افغانی، عضو رهبریِ نهضت آیندۀ افغانستان و حزب نوین مردم افغانستان به جاودانه گی پیوست. رفیق محبوب از جوانی تا آخرین لحظۀ زنده گانیِ پُربارش در سنگرِ داد و خدمت به انسان زحمتکش قرار داشت و هیچگاهی از اندیشه های والای انسانی و موازین ستودۀ معنویِ یک انقلابیِ متواضع و متین دوری نگزید. وی نمونه یی از پیگیر ترین مدافعانِ جهانبینی علمی در دفاع از دنیای کار بود.
هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان مرگ رفیق قدیر محبوب را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور دانسته، به اعضای خانوادۀ او، به دوستانِ او و به همه همرهانِ سیاسی او تسلیت می گوید. یاد او پیوسته در خاطرۀ رفقای همرزم او زنده خواهد ماند.

ن

هیئت اجرائیه حزب نوین مردم افغانستان

 

پیام تسلیت               

بمناسبت درگذشت رفیق نظام الدین تهذیب

با درد و اندوه بی پایان اطلاع حاصل کردیم که رفیق نظام الدین تهذیب، یکی از پیشکسوتان جنبش چپ دموکراتیک جامعۀ افغانی، درفشدار نیک نام سنگر داد و حقیقت، مبارز دلیر، یکی از مؤسسان و رهبران خط نخست حزب دموکراتیک خلق افغانستان و قاضی القضات دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شهر لندن به عمر 83 ساله گی به ابدیت پیوست.

رفیق تهذیب در گسترۀ پرگزند جنبش ترقیخواهی و عدالت طلبی، از آگاه ترینهای روزگار خود بود، او انسانی بود خوش مشرب، رفیق دوست، پاک طینت، والا منش، تیزهوش و بی نهایت فروتن، او هیچگاهی اندیشه ها و آرمانهای آغازین جنبش چپ دموکراتیک جامعه اش را فراموش نکرد و تا آنجا که توان داشت " نهضت آیندۀ افغانستان " را در امر بزرگ نوسازی جنبش چپ افغانی همراهی کرد، او پیوسته تلاش کرد تا جنبش چپ دموکراتیک کشور به همسویی و اتحاد برسد.

اعضای نهضت آیندۀ افغانستان مرگ رفیق تهذیب را ضایعه یی بزرگ دانسته مراتب تسلیت شان را به خانوادۀ محترم، دوستان و رفقای آن فقید  تقدیم میدارد.

"نهضت آیندۀ افغانستان"

 

پیام تسلیت               

 

به مناسبت درگذشت استاد محب بارش

بادرد و اندوه بی پایان اطلاع حاصل کردیم که سخنور معاصر کشور، شاعر "شعر های یک روز بی دروغ" مبارز نترس و پیگیر آرمانهای دادخواهانه و یکی از بلند قامتان عرصهء ادبیات فارسی - دری استاد محب بارش ، صبح امروز به ابدیت پیوست.

نبود بارش که سالیانی برکشتزار تشنه لب شعر امروز ما بارید، بدون تردید ضایعهء جبران ناپذیر است.

 درگذشت نا به هنگام این فرهیخته مرد عیار و جوانمرد را به خانوادهء مرحوم و همهء فرهنگیان کشور  تسلیت میگوییم.

روح آن یار فرزانه شاد و یاد ماندگار او جاودانه گرامی باد.

 

پیام تسلیت                                 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق اکبر اوریا چشم از جهان پوشید. وی در دشوار ترین شرایط از سنگر دادخواهی به مبارزه علیه تاریک اندیشیِ قرون وسطایی و حاکمیت فساد ادامه داد. رفیق اوریا پیوسته تلاش کرد تا جنبش دموکراتیک کشور به همسویی و اتحاد برسد. وی نهضت آیندۀ افغانستان را در این راه یاری میرساند. نبود این مبارز پیگیرِ راه عدالت و آزادی ضایعۀ بزرگی برای جنبش مترقی افغانستان به شمار میرود. اعضای نهضت آیندۀ افغانستان مراتب تسلیت شان را به اعضای خانوادۀ او و همه رفقا و دوستان ابراز میکنند.

پیام تسلیت                                 

با اندوه فراوان خبر یافتیم که شاعر توانا و شخصیت فرهیخته میر اسمعیل مسرور نجیمی یکتن از شخصیت های فرهنگی، ملی، وطنپرست و نیکنام کشور، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این شخصیت فرهنگی را ضایعۀ بزرگ برای  کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به امیلیا جان سپارتک، محترم فیاض نجیمی،  سایر اعضای خانواده و مردم افغانستان تقدیم میدارد.

 

پیام تسلیت                                                                                                        

با اندوه فروان اطلاع یافتیم که رفیق جنرال حکیم سروری چشم از جهان بست. وی به حیث یک مبارز پیگیر و یک افسر بلند مرتبت جنبش انقلابی کشور تا آخرین لحظه های زنده گی پر بارش در سنگر دادخواهی قرار داشت. فرهنگ غنی، تحصیلات عالی، تخصص در عرصۀ نظامی، آگاهی ژرف از جهانبینی علمی، وفاداری به منافع مظلومان و زحمتکشان جهان ، اخلاق و معنویت ستوده، پیگیری و کارایی در انجام وظایف پر مسؤلیت دفاع مسلحانه از وطن و مردم، ویژه گیهایی بودند که از رفیق جنرال حکیم یک شخصیت برازندۀ حرکت چپ افغانستان می ساختند. رفیق جنرال حکیم هیچگاهی اندیشه ها و آرمانهای حزبی اش را فراموش نکرد و تا آنجا که توان داشت، نهضت آینده افغانستان را در امر بزرگ نوسازی جنبش انقلابی افغانی ، همراهی کرد. اعضای نهضت آینده افغانستان مرگ رفیق جنرال حکیم را ضایعه یی بزرگ دانسته، مراتب تسلیت شان را به خانوادۀ محترم، دوستان و رفقای آن فقید تقدیم میدارند.

                                                        نهضت آیندۀ افغانستان

 

رفیق اناهیتا، زن ـ اسطوره یی از اُفق خاوران

رخت بر بست!

با اندوه آگهی یافتیم که رفیق اناهیتا راتبزاد، مبارز خسته گی ناپذیرِ دفاع از حقوق زنان افغان، بُنیادگذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و درفشدار پُرآوازۀ پیکار انقلابی در سنگر داد و حقیقت، چشم از جهان بست. نبودِ این بزرگ ـ بانو، که سیمای درخشانش در شامگاهان مبارزات دلیرانه علیه استبداد، ستم و بهره کشی، مشعل راه چندین نسل انقلابیون وطن بود، ضایعه یی جبران ناپذیر است.

اناهیتا راتب زاد با شهامت یک قهرمان افسانه یی به زنجیر های بنده گی و نا خویشتنیِ زنان افغان چنگ افگند تا آنان را از ستمهای چندگانۀ اجتماعی و چله نشینی در تاریکنای تاریخ برهاند و مقام آنان را، آراسته با مفهومِ والایِ "آزاده ـ زن" ،بر تاج سرنوشت بنشاند. آنگاه که او بر سنگفرش جاده های کابل در اعتراض علیه بیدادگریِ قرون وسطایی گام می گذاشت و دختران زاد گاهش را به "نی گفتن" در برابر ستبرایِ خفقان آورِ ایدیالوژیهای مسلط، فرا می خواند، در واقع نجوایِ سروشِ رهایی و آزاده گی را در فضای سنگین شهر پخش می کرد. او هر جا که گذر می کرد، چیزی از پیام ارغوانیِ سپیده دمان آزادیِ انسان را با خود می آورد.

اناهیتا راتبزاد در مقام یکی از رهبران جُنبش انقلابی کشور در مبارزات سیاسی پیشگام بود.

سهمگیری اش در افشای سیاستهای ارتجاعی اشرافی از طریق تریبیون پارلمان، نقش ارزنده یی را در بیداری خلق افغانستان بازی کرد. وی با بهره گیری از جهانبینی علمی عصر ما ماهیت و چگونه گی مناسبات اجتماعی حاکم در جامعۀ افغانی را به طور دقیق دریافته بود و به ویژه عوامل موقفِ مظلومانۀ زن افغان را در متن این مناسبات آشکار ساخته بود. وی در واپسین سالهای زنده گیش از تداوم مبارزۀ انقلابی به وسیلۀ رهروان آرمانهایش، از جمله اعضای نهضت آیندۀ افغانستان، ابراز شاد مانی می کرد.

او نمونه یی از یک مبارز کامل بود.

در این لحظه های سوگ اندود، به رفیق جمیله ناهید، به اعضای خانواده و همه رفقای همسنگر او ابراز تسلیت می کنیم. یادش همیشه با ما خواهد بود.

اعضای نهضت آیندۀ افغانستان

 

 پیام تسلیت

ستاره یی از کهکشان هنر مردمی افغانستان رخت بربست.

رفیق جلیل احمد مسحور جمال، سیمای درخشان تعهد در سنگر داد ، صدای رسای مظلومان خاموش ، ترانه خوان روزهای نبرد و شامگاهان قیام در برابر ظلمت، از کنار ما رفت و همرهان خود را در سوگی درمان ناپذیر نشاند. جُنبش انقلابی افغانستان ستوده فرزندی از تبار خورشیدیان را از دست داد.

او صدای گیرا و هنر والایش را در آهنگها و ترانه هایی جا داد که همه تجلی عشق به میهن، عشق به مردم و عشق به آزادی و رهایی انسان از بندهای توحش و ستم بودند.

او بود که نجوای موسیقی را از کرانه های عاطفه به اوجهای حماسه بُرد تا باشد که پیام کوچه های فقرِ زادگاهش پژواکی در دره های تاریخ پیدا کند.

هم او بود که از معنویت مرز ناشناس انسانیت و ارزشهای نامیرای بشری، تا پُشت میله های زندان، پاسداری کرد و در تاریک ترین لحظه های زنده گی اجتماعی، چراغ امید به فرا رسیدن شفقهای ارغوانی را روشن نگه داشت.

نهضت آیندۀ افغانستان نبود مسحور جمال را ضایعه یی جبران ناشده نی برای حرکت دموکراتیک کشور تلقی کرده ، تعهد دارد تا کارنامۀ درخشان آن هنرمندِ چکاد ها را همیشه زنده نگهدارد و از گنجینۀ هنر انقلابی او پاس دارد.

ما در این لحظات سوگ اندود، خود را در اندوه بانو ملکه مسحور جمال ، فرزندان، اعضای خانواده و همرزمان رفیق مسحور جمال شریک می دانیم و به همۀ شان ابراز تسلیت می کنیم.

اعضای نهضت آیندۀ افغانستان

 

پیام تسلیت                                                  

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق نصیر احمد صدیقی یکی از رزمنده گان جُنبش مترقی کشور و عضو فعال ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان چشم از جهان بست.

مرگ نا به هنگام این رفیق، ضایعه یی بزرگ برای همه همرزمان اوست. نهضت آیندۀ افغانستان مراتب تسلیت خود را به رفیق گرانقدر احمد ضیاء سپهر صدیقی، داکتر نثار  احمد صدیقی، خانوادۀ محترم صدیقی و اعضای حزب مردم افغانستان ابراز داشته، آنها را در سوگواری شان همرایی میکند.

هیئت اجرائیه شورای مرکزی نهضت آینده افغانستان

 

#

 

پیام تسلیت                 

با اندوه فراوان خبر یافتیم که رفیق جیلانی کارگر رزمندۀ وفادارِ سنگر انسان زحمتکش، یک تن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده آن، رفقا و هواداران جنبش دادخواهانۀ کشور تقدیم میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم  که محمد منظر، یکی از موسسان شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات، ترقی خواه و طرفدار عدالت چشم از جهان فرو بست، 

نهضت آیندۀ افغانستان مراتب تسلیت خود را   به اعضای خانواده و دوستان  مرحومی   ابراز میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم  که دگر جنرال عبدالقادر وزیر دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان، یکی از اثر گذارتری افراد در حوادث چهار دهه اخیر کشور چشم از جهان فرو بست، 

نهضت آیندۀ افغانستان مراتب تسلیت خود را   به اعضای خانواده و دوستان  مرحومی   ابراز میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم  که استاد شاولی، عضو کمیسیون مرکزی شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات، ترقی خواه و طرفدار عدالت،  یکی از مبارزینِ جنبش چشم از جهان بست.

نهضت آینده افغانستان، مراتب تسلیت خود را به رفقا دوستان و خانوادۀ مرحومی ابراز میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوه فراوان خبر یافتیم که عبدالرحیم هاتف یکتن از شخصیت های ملی، وطنپرست و نیکنام کشور، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این شخصیت ملی و مترقی را ضایعۀ بزرگ برای  کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده و مردم افغانستان تقدیم میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم که رفیق  انجنیر حمیداله فرهاد حمیدی ،  یکی از مبارزینِ نیکنام جنبش چپ، در دیار غربت چشم از جهان بست.

نهضت آینده افغانستان، مراتب تسلیت خود را به رفقا دوستان و خانوادۀ مرحومی ابراز میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم که محترمه خانم جهان آرا " قدرتی" ،  یکی از مبارزینِ نیکنام و پیشتاز نهضت زن افغانستان، در دیار غربت چشم از جهان بست.

نهضت آینده افغانستان، مراتب تسلیت خود را به رفقا حشمت اورنگ،وحید قدرتی ، محی الدین تایب و خانوادۀ مرحومی ابراز میدارد.

 

 

پیام تسلیت

با اندوه فراوان خبر یافتیم که رفیق اسدالله کشتکار  یک تن از کادر های جنبش دموکراتیک کشور، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان مراتب تسلیت خود را  بمناسبت درگذشت این مبارز  به اعضای خانواده آن، رفقا و هواداران جنبش دادخواهانۀ کشور تقدیم میدارد.

 

پیام تسلیت

با اندوه فراوان خبر یافتیم که ظاهر حاتم رزمندۀ وفادارِ سنگر انسان زحمتکش، یک تن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده آن، رفقا و هواداران جنبش دادخواهانۀ کشور تقدیم میدارد.

 

 

 

مراتب تسلیت

 

با اندوۀ فراوان خبر یافتیم که رفیق جلیل پرشور، رزمندۀ انقلابی سنگر انسان زحمت کش، یک تن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک و ترقیخواۀ افغانستان، ، به روز دوم جدی ۱۳۹۱ مطابق ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲، در شفاخانهء اکادمی علوم طبی قوای مسلح ( چهارصد بستر) در شهر کابل به جاودانه گی پیوست.

اعضای نهضت آیندۀ افغانستان، درگذشت این مبارز دیرین را ضایعۀ برای جنبش دموکراتیک و ترقیخواۀ جامعه افغانی انگاشته، مراتب تسلیت خود را به خانوادۀ محترم پرشور، رفقا و هواداران جنبش ترقیخواهانۀ کشور تقدیم میدارند.

 

 

                                                                                             

مراتب تسلیت

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که یکی از سیما های درخشان جنبش انقلابی جوانان افغانستان ، شاعر چیره دست و هواخواه نهضت آیندۀ افغانستان ، داکتر حنیف بکتاش چشم از جهان بست. بکتاش از نوجوانی تا پایان عمرِ بارآورش ، انسانیت را سرود و در آوردگاه زنده گی در سنگر مظلومان و فرودستان جامعه، با ایثار و وقف ، ایستاد و هیچگاهی از این بزرگراه کنار نرفت.

اعضای نهضت آیندۀ افغانستان مراتب تسلیت شان را به خانوادۀ آن رفیق فقید ، به دوستان و همه همرزمان او تقدیم میدارند.

 

 

پیام تسلیت

با اندوه فراوان خبر یافتیم که رفیق عبدالصمد مومند رزمندۀ وفادارِ سنگر انسان زحمتکش، یک تن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده آن، رفقا و هواداران جنبش دادخواهانۀ کشور تقدیم میدارد.

 

 

مراتب تسلیت

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که محترم سمع الدین ارغند، مبارز نیکنام از پیشتازان جنبش دموکراتیک و یکی از هواخواهان نهضت آیندهء افغانستان شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۲  چشم از جهان پوشید.

نهضت آیندهء افغانستان مراتب تسلیت خود را به نویسندهء توانای کشور محترم داکتر ببرک ارغند، خانواده، دوستان و فعالان جنبش دموکراتیک کشور ابراز میدارد.

 

 

پیام تسلیت

با اندوه فراوان خبر یافتیم که رفیق عبدالرحیم کاروال رزمندۀ وفادارِ سنگر انسان زحمتکش، یک تن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور به روز ۵ جون ۲۰۱۲ در شهر فرانکفورت المان، به جاودانه گی پیوست .

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده آن، رفقا و هواداران جنبش دادخواهانۀ کشور تقدیم میدارد.

پیام تسلیت کمیسیون تفاهم و وحدت بمناسبت وفات نا بهنگام رفیق عبدالرحیم کاروال

 

مراتب تسلیت

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق انور ابراهیمخیل، مبارز نستوه، انقلابیِ پیگیر و عضو شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان چشم از جهان بست.

رفیق ابراهیمخیل در آستانۀ جوانی به صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست و از آن به بعد هیچگاهی سنگر دفاع از مظلومان را رها نکرد. وی به حیث نمونه یی از صداقت، زبانزد یاران و همراهانش بود. او در زنده گیِ سازمانی همیشه منافع سازمان را برتر از منافع افراد قرار میداد و مسوولیتهای سازمانی خود را بر بنیاد همین اصل به سر میرساند.

مرگ زودرس و نابهنگام رفیق ابراهیمخیل باعث اندوه عمیق اعضای نهضت آیندۀ افغانستان گردیده است. یاد این همرزم وفادار و فداکار همیشه در حافظۀ رفقایش زنده خواهد بود.

به اعضای خانوادۀ او ، رفقا و یارانش مراتب تسلیت خود را تقدیم میداریم.

                                        

 نهضت آیندهء افغانستان

 

مراتب تسلیت

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که ظاهر هویدا، هنرمند بی بدیل و فرهنگی متعهد مردم افغانستان چشم از جهان بست.

وی در دوام عمرش پیوسته از والایی هنر راستین و اندیشه های مردمی و دموکراتیک، با روحیهء آزاده گی دفاع کرد.

صدایش مجرایی برای ترانهء انسانیت، دادخواهی و ستیزه با پلشتیها بود؛ صدایش نویدی از رسیدن سپیده های سترده از ظلمت در آفاق زادگاهش بود؛ صدایش سکویی برای پایه داری در برابر ستم بود.

هویدا در سراسر عمر پُر بارش خود را متعلق به جُنبش چپ می دانست و این وابسته گی سرشتی را با سرافرازی و فروتنیی که خصلت ذاتی آن بزرگ مرد بود، بیان می داشت.

با رفتن هویدا، چیزی از رسایی سرود شادمانی و امید فرو خُفت و چیزی از تجلی قافلهء رهروان داد فروکاست. ما کارنامهء درخشان آن هنرمند راستین را میستاییم و آن را چراغی برای آینده گان میپنداریم.

به یقین مرگ ظاهر هویدا ضایعه یی عظیم برای مردم افغانستان است. ما خود را در اندوه خانواده و یاران آن هنرمند نامی شریک دانسته، مراتب تسلیت خود را به فامیل شان تقدیم می داریم.

اعضای نهضت آیندهء افغانستان

 

فاتحهء شادروان  حاجي عبدالحمید دوستي (مشهور به حاجي عبدالله)

رفیق احمد شاه عبادی

 عضو نهضت آیندۀ افغانستان

به جاودانه گی پیوست

رفیق محمد شفیع توخی

 عضو نهضت آیندۀ افغانستان

 و یکی از اشتراک کننده گان جلسهء اساسگذار نهضت آیندۀ افغانستان

به جاودانه گی پیوست

 اطلاعیهء نهضت آیندهء افغانستان

جنبش چپ دموکراتیک کشور یکی از فرزندان سرفراز خود را از دست داد.

با اندوه و درد فراوان خبر یافتیم که رفیق مجید سر بلند، رزمندۀ استوار و وفادارِ سنگر انسان زحمتکش، یک تن از پیش کسوتان جنبش دموکراتیک کشور، به  روز جمعه ۲۴ جون ۲۰۱۱ مطابق سوم سرطان۱۳۹۰ در یکی از شفاخانه های شهر دوبی، در سن( ۷۳ ) ساله گی به جاودانه گی پیوست. جنازۀ زنده یاد بروز دوشنبه به شهرکابل انتقال داده میشود.

نهضت آیندۀ افغانستان درگذشت این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگ برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی نموده مراتب تسلیت خودرا  به اعضای خانواده او، رفقا و تمام هواداران جنبش داد خواهانۀ کشور تقدیم میدارد.

 نهضت آیندۀ افغانستان

ــــــــ-

پیامِ تسليت

چه اندوهبار و تألم آور است، خبرِ وفات رفيق ارجمند عبدالمجيد سربلند، اين شخصيتِ برازندهء کشور، که نمادی از شهامت، استواری، عياری و راستکاری بود.. . . ادامه

 

 

د افغانستان د آينده غورځنګ د خواخوږۍ پيغام فبرورۍ نهمه ٢٠١٠

 

 

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق فضل مقصودی مبارز نیکنام  و پیشتاز جنبش چپ و یکی از هواخواهان نهضت آیندهء افغانستان چشم از جهان بست.

ما وفات موصوف را به اعضای خانوادۀ آن مبارز فقید، مبارزان و فعالان جنبش چپ کشور تسلیت میگوییم.

 

 

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق خواجه محمد نعیم صدیقی "قهرمان کار جمهوری افغانستان" یکی از مبارزین نیکنام  و پیشتاز جنبش اتحادیه یی کارگری کشور ما،  در سن 72 سالگی در شهر کابل چشم از جهان بست.

نهضت آیندۀ افغانستان وفات موصوف را به رفیق ارجمند ا.ض.صدیقی سپهر، خانوادۀ آن مبارز فقید، مبارزان و فعالان جنبش اتحادیه یی- کارگری و رفقا تسلیت میگوید.

 

پیام تسلیت

هیئت اجراییۀ شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان به مناسبت وفات رفیق واحد فراهی

 

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق دکتور قاسم خالد شخصیت برازندۀ جنبش چپ افغانی و عضو نهضت آیندۀ افغانستان چشم از جهان بست . نهضت آیندۀ افغانستان مرگ این مبارز دیرین را ضایعۀ بزرگی برای جنبش دموکراتیک کشور تلقی کرده ، مراتب تسلیت خود را به اعضای خانوادۀ او ، رفقا و دوستان تقدیم میدارد.  راه پر افتخار او با پیگیری از سوی همراهانش دنبال خواهد شد.  

23/08/2008

14/06/2008

رفیق دکتور موسی آتش

 عضو شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان

 و یکی از پیش کسوتان جنبش چپ کشور به جاودانگی پیوست

با اندوه و درد فراوان خبر یافتیم که فرهیخته مردِ نبرد و ستیز ، دکتور موسی آتش عضو شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان و یک تن از پیش کسوتان جنبش چپ کشور به جاودانه گی پیوست . درگذشت این مبارز نستوه را که ضایعۀ بزرگی در جنبش عدالت خواهی کشور به شمار میرود ، به اعضای خانواده اش ، رفقا و تمام هواداران جنبش چپ ، ترقی و دموکراسی تسلیت عرض میکنیم.

 

19/06/2008

رفیق عبدالله نایبی رئیس  نهضت آیندۀ افغانستان

هنگام گل گذاری  بر آرامگاه رفیق دکتور موسی آتش

 

15/06/2008

زندگینامۀ مختصر:

 موسی آتش ـ مردی از تبار افسانه

مرثیۀ آتش ( شعر ). . .  ع.نایبی

رفیق بارق شفعیی :  رفیق موسی آتش انسان عادی نبود . . .

رفیق صمد ازهر :  رفیق موسی آتش از پیش کسوتان ح.د.خ.ا . . .

پیامهای تسلیت

کلیپ ویدیوی

رفیق دکتور موسی آتش

هنگام سخنرانی در کنفرانس سراسری نهضت آیندۀ افغانستان

 رفیق دکتور موسی آتش در هفتمین سالگرد ن آ ا