صفحهء ویژه به مناسبت وفات

ترانه خوان روزهای نبرد و شامگاهان قیام در برابر ظلمت

 

زنده یاد رفیق جلیل احمد مسحور جمال

 

 

 

 

 

سخنرانی عبدالله نایبی در مراسم پدرود با رفیق مسحور جمال

 

 

ستاره یی که درخشید و رفت

 

شخصیت چند بُعدیی به قامت مسحورِ جمال را باید گام به گام در زنده گی و آفرینش پر بارش همراهی کرد تا بتوان تصویری از ویژه گیهای سرشتی او ارایه کرد. مسحورِ جمال در مقام فردیتی که میخواست - و توانست - جوهری ترین خصایص انسانی را در خود گرد آورد، به کُلیت بشری دست یافته بود. جوهر فردیت مسحورِ جمال را سه چیزمی ساخت: عشق به انسان و انسانیت، بسته گی با ادبیات و شعر زادگاهش و مستحیل شدن در بیکرانه گی موسیقی.

او بسیار زود از بُرهان وجودی کوچه های فقر آگاه گشت. در نو جوانی به این حقیقت دست یافت که راز تفاوتهای زیست اجتماعی انسان در چیزی برون از زنده گی فردی آنها نهفته است.

او با جهانبینی علمی عصر ما آشنا شد و از پنجرۀ این شیوۀ تفکر  به پهنای حقایق زنده گی اجتماعی پی برد. . . .  ادامه

 

مراسم پدرود با رفیق مسحور جمال

 

البوم نگاره های مراسم به خاکسپاری

سرود حزب و سرود سپاهیان

 زنده یاد مسحور جمال در تلویزیون انترنتی

نهضت آیندهء افغانستان

 

 پیام تسلیت

ستاره یی از کهکشان هنر مردمی افغانستان رخت بربست.

رفیق جلیل احمد مسحور جمال، سیمای درخشان تعهد در سنگر داد ، صدای رسای مظلومان خاموش ، ترانه خوان روزهای نبرد و شامگاهان قیام در برابر ظلمت، از کنار ما رفت و همرهان خود را در سوگی درمان ناپذیر نشاند. جُنبش انقلابی افغانستان ستوده فرزندی از تبار خورشیدیان را از دست داد.

او صدای گیرا و هنر والایش را در آهنگها و ترانه هایی جا داد که همه تجلی عشق به میهن، عشق به مردم و عشق به آزادی و رهایی انسان از بندهای توحش و ستم بودند.

او بود که نجوای موسیقی را از کرانه های عاطفه به اوجهای حماسه بُرد تا باشد که پیام کوچه های فقرِ زادگاهش پژواکی در دره های تاریخ پیدا کند.

هم او بود که از معنویت مرز ناشناس انسانیت و ارزشهای نامیرای بشری، تا پُشت میله های زندان، پاسداری کرد و در تاریک ترین لحظه های زنده گی اجتماعی، چراغ امید به فرا رسیدن شفقهای ارغوانی را روشن نگه داشت.

نهضت آیندۀ افغانستان نبود مسحور جمال را ضایعه یی جبران ناشده نی برای حرکت دموکراتیک کشور تلقی کرده ، تعهد دارد تا کارنامۀ درخشان آن هنرمندِ چکاد ها را همیشه زنده نگهدارد و از گنجینۀ هنر انقلابی او پاس دارد.

ما در این لحظات سوگ اندود، خود را در اندوه بانو ملکه مسحور جمال ، فرزندان، اعضای خانواده و همرزمان رفیق مسحور جمال شریک می دانیم و به همۀ شان ابراز تسلیت می کنیم.

اعضای نهضت آیندۀ افغانستان