اساسنامهء

«حزب نوین مردم افغانستان»

 مصوب کنفرانس فبروری ۲۰۲۱

مصوب اولین کنگره کابل ۲۶ عقرب ۱۳۹۵

متن دری          پښتومتن

 

 

مرامنامهء

 

«حزب نوین مردم افغانستان»

برنامه مقطعی مصوب کنفرانس فبروری ۲۰۲۱

مصوب اولین کنگره کابل ۲۶ عقرب ۱۳۹۵

متن دری  ،   پښتومتن

مرامنامه به سایر زبانها

  باز گشت به صفحه اول