رفقا ، همرزمان و دوستان

از طریق این آدرس ها میتوانید با نهضت آیندۀ افغانستان تماس برقرار نمایید

 

ایمیل آدرس  گردانندۀ سایت «نهضت آیندۀ افغانستان»  

صاحب امتياز: "نهضت آيندهء افغانستان"

ayenda_org@yahoo.com

 

ayenda@ayenda.org

 
 

ایمیل آدرس  رئیس «نهضت آیندۀ افغانستان»  

ayendapresident@yahoo.fr

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ایمل آدرس دفتر هيئت اجرائيه

daftar-ayenda@hotmail.com

 

 

آیـنـده

ارگان مرکزی «نهضت آیندۀ افغانستان»

صاحب امتياز: "نهضت آيندهء افغانستان"

مدير مسئوول: قدوس زریر

ایمیل آدرس مدیر مسؤول نشریۀ «آینده»:

ayenda-editor@ayenda.org

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

نشریۀ تیوریک و آموزشی

    ایمیل آدرس  طارق پیکار مدیر مسؤول نشریه  «برهان»:

ayendapaikar@hotmail.com

 

 

  باز گشت به صفحه اول